Yga7eok
 
Principala » 2010 » Decembrie » 7 » Virginitatea – o decizie personalг
18:02
Virginitatea – o decizie personalг

Uneori poate ai impresia cг toatг lumea vorbeєte despre virginitate: cine este virgin/г єi cine nu mai este sau cine ar putea fi.
Atоt pentru bгieюi cоt єi pentru fete aceastг situaюie este o presiune permanentг care оi оmpinge deseori sг facг niєte paєi nechibzuiюi. Dar trebuie sг єtii cг decizia de a оncepe viaюa sexualг este una din cele mai importante decizii pe care o vei lua vreodatг оn viaюг. De asta fiecare trebuie sг chibzuiascг bine єi sг decidг dacг acum este momentul potrivit єi persoana potrivitг.
Trebuie sг te gоndeєti la faptul cг ai putea rгmоne оnsгrcinatг sau ai putea lгsa pe cineva оnsгrcinatг, ai putea sг te infectezi de o infecюie cu transmitere sexualг (indiferent de sex) sau ai putea fi stresat/г emoюional. Chiar dacг corpul este gata pentru sex, persoana ar putea sг nu fie gata din punct de vedere emoюional, dar єi informaюional neєtiind cum sг se protejeze de o sarcinг nedoritг sau infecюie cu transmitere sexualг, chiar HIV/SIDA.
Pentru mulюi adolescenюi conteazг mult principiile morale pe care le urmeazг: atitudinea familiei, valorile personale sau religioase оi fac sг se opunг presiunii de a avea relaюii sexuale оnainte de vreme.
Semenii єi filmele
Nimeni nu vrea sг fie considerat o „cioarг albг”, este firesc sг vreai sг fii iubit/г єi sг simюi cг faci parte dintr-un grup de prieteni. Din pгcate, unii adolescenюi cred sau sоnt impuєi sг creadг cг pentru a rгmоne оntr-un cerc de prieteni sau pentru a fi acceptat оntr-un cerc de prieteni trebuie sг-єi piardг virginitatea.
Poate mulюi dintre prietenii tгi au avut relaюii sexuale єi nu cred cг este o problemг. Dar trebuie sг єtii cг sexul оnseamnг nu numai relaюia fizicг dintre persoane, dar єi o relaюie emoюionalг. Şi deoarece fiecare persoanг emoюional este diferitг una de alta, nu poюi spune cг єi tu eєti gata pentru a avea relaюii sexuale numai pentru cг aєa spun prietenii.
Ceea ce se оntоmplг cu tine este important єi valorile tale personale ar putea sг nu coincidг cu cele ale prietenilor tгi. Asta єi оnseamnг cг fiecare persoanг este unicг оn felul sгu. Sг faci sex numai pentru a impresiona pe cineva, pentru a-юi face prietenii mai fericiюi sau numai pentru a fi оn rоnd cu ei nu te face sг te simюi mai bine. PRIETENII ADEVĂRAŢI nu-i intereseazг dacг persoana este оncг virginг sau nu; PRIETENII ADEVĂRAŢI trebuie sг-юi respecte deciziile tale, indiferent dacг le acceptг sau nu.
Chiar dacг prietenii tгi оюi respectг deciziile, existг pericolul cг ai putea fi influenюat/г de emisiunile TV єi filme care declarг sus єi tare cг orice adolescent єi tоnгr face sex. Dar, trebuie sг-юi dai bine seama cг producгtorii fac aceasta pentru a-єi vinde mai bine realizгrile, iar adolescenюii din filme sоnt doar actori care nu se confruntг cu situaюii reale єi probleme reale din viaюa de toate zilele. Ei nu-єi fac griji dacг sоnt gata pentru a avea relaюii sexuale, cum se vor simюi mai tоrziu, care ar putea fi consecinюele unei relaюii sexuale neprotejate (fгrг prezervativ). Оn viaюa realг, fiecare tоnгr poate єi trebuie SĂ FIE RESPONSABIL DE ACŢIUNILE SALE.
Deєi nu оntotdeauna оntr-o relaюie persoanele fac presiuni unul asupra altuia pentru a face sex, adevгrul este cг de multe ori o persoanг vrea sг оnceapг o relaюie sexualг, оn timp ce alta nu vrea.
Dar iarгєi, depinde foarte mult de persoanг. O persoanг poate fi mai curioasг єi se simte atrasг sexual mai mult decоt alta. Sau altcineva urmeazг niєte principii religioase єi din aceastг cauzг el sau ea nu vrea sг facг sex, iar partenerul/partenera nu le acceptг.
Chiar єi оn aceastг situaюie, vei vrea ca prietenul/prietena sг nu te pгrгseascг, dar, оn acelaєi timp, nu vreai sг-юi оncalci convingerile pe care le ai.
Uite aici este important sг iai decizia care-юi convine юie, єi nu care convine altora. Dacг crezi cг a avea relaюii sexuale este o idee bunг numai din cauza cг prietenul sau prietena vrea sг faceюi sex, MAI GОNDEŞTE-TE O DATĂ: IUBESC ŞI SОNT IUBIT/Ă? CE VA FI DUPĂ? ŞTIM CUM SĂ NE PROTEJĂM DE O SARCINĂ NEDORITĂ SAU DE INFECŢII CU TRANSMITERE SEXUALĂ? CUM VOR REACŢIONA PĂRINŢII DACĂ VOR AFLA? ОNŢELEG CARE POT FI CONSECINŢELE UNEI RELAŢII SEXUALE NEPROTEJATE? AM SUFICIENTĂ ОNCREDERE ОN PARTENER/PARTENERĂ?
Dacг cineva оncearcг sг te convingг sг ai relaюii sexuale cu argumentul „dacг оюi pasг de mine, nu-mi vei spune nu” sau „dacг mг iubeєti, trebuie sг demonstrezi acest lucru”, asta оnseamnг cг nu ai gгsit persoana potrivitг pentru tine. El/ea vrea doar sг-єi satisfacг poftele єi nu-i pasг de ceea ce simюi tu personal.
Dacг cineva оюi spune cг dupг ce permiюi sг fii sгrutatг sau accepюi jocuri erotice trebuie sг mergi mai departe, оn caz contrar provoci durere partenerului/partenerei, acesta este un argument cг persoana se gоndeєte numai la el sau ea. Dacг simюi cг trebuie sг faci sex numai din cauza cг te temi sг nu-юi pierzi prietenul sau prietena, probabil TREBUIE SĂ PUI CAPĂT RELAŢIEI.
RELAŢIA SEXUALĂ TREBUIE SĂ FIE O EXPRESIE A DRAGOSTEI – єi nu o obligaюie sau responsabilitate. Dacг prietenul sau prietena оntr-adevгr vг iubeєte atunci el/ea nu te va forюa sг faci ceea ce nu vreai sг faci sau pentru care оncг nu eєti gata.
Cоt e de mare curiozitatea
Fiind adolescent sau tоnгr, оncerci diferite emoюii єi impulsuri sexuale. Aceste stгri sоnt normale, ele se datoreazг hormonilor care sоnt foarte activi оn aceastг perioadг. Dar uneori curiozitatea sau impulsurile sexuale te pot face sг crezi cг este momentul potrivit pentru a оncepe o relaюie sexualг, chiar dacг оn realitate nu este aєa.
Chiar dacг corpul tгu este pregгtit pentru a avea relaюii sexuale єi tu eєti curios sг o faci, оncг nu оnseamnг cг emoюional sau informativ eєti pregгtit/г. Deєi unii adolescenюi оnюeleg cг sexul оnseamnг єi o implicaюie emoюionalг, majoritatea nu оnюeleg acest lucru, оn consecinюг mai tоrziu apar regrete, confuzii, stresuri emoюionale puternice.
Bine, pоnг la urmг dacг ai fгcut-o, nu te autoоnvinui єi biciui. Este normal sг ai trгiri sexuale, sг fii curios єi, uneori, este greu sг te opui lor chiar dacг vreai sг mai aєtepюi. Оnsг, оn nici un caz acest lucru nu оnseamnг cг dacг ai fгcut o singurг datг sex trebuie sг continui sau sг spui „da” єi mai departe. Este important sг оnveюi SĂ FII RESPONSABIL pentru ca altг datг sг iai o decizie mai bunг.
De ce unii adolescenюi sau tineri aєteaptг
Unii se gоndesc bine оnainte de a оncepe o relaюie sexualг.
Ei aleg abstinenюa (cоnd nu ai relaюii sexuale) din diferite motive. Unii din ei nu vor sг-єi facг griji din cauza unei sarcini nedorite єi consecinюele care pot urma. Alюii vгd abstinenюa ca mijlocul cel mai sigur de protejare de infecюii cu transmitere sexualг (ITS). Unele din aceste infecюii cu transmitere sexualг (de exemplu HIV/SIDA) sоnt foarte grave єi mulюi adolescenюi оnюeleg acest lucru.
Alюii nu au relaюii sexuale din convingeri religioase sau pentru cг au acceptat niєte valori. Alюii recunosc cг nu sоnt оncг pregгtiюi sг facг faюг responsabilitгюilor єi ei vor aєtepta pоnг оn momentul cоnd vor fi suficient de pregгtiюi.
Atunci cоnd se vorbeєte despre sex existг douг lucruri foarte importante care trebuie reюinute: Tu оnsuюi eєti responsabil/г de propria fericire єi sгnгtate sau altfel spus "Cum оюi vei aєterne, aєa vei dormi", єi Оnainte de a lua o decizie, gоndeєte-te bine єi ia decizia DE CARE NU VEI REGRETA MAI TОRZIU.
Dacг decizi cг trebuie sг mai aєtepюi pоnг оncepi o relaюie sexualг, este bine – єi nu conteazг ceea ce spun alюii. Decizia ta de a rгmоne virgin/г demonstreazг cг eєti o persoanг puternicг, оn stare sг judeci singur.
Dacг te simюi confuz єi nu єtii cum sг procedezi, ai putea vorbi cu o persoanг adultг pentru a-i cere sfatul (de exemplu, pгrinюii, medicul, fraюii mai mari, mгtuєa sau unchiul).
Dar trebuie sг оnюelegi cг fiecare gоndeєte diferit despre sex. Chiar dacг o persoanг ar putea sг-юi dea un sfat util, oricum pоnг la urmг TU PERSONAL TREBUIE SĂ IAI DECIZIA.
Pregгtirea pentru a spune NU
Existг оmprejurгri оn care este nevoie sг spui NU. Oricine are nevoie de capacitatea de a fi pregгtit psihologic оmpotriva presiunilor care conduc spre un comportament nesгnгtos. Pentru a lupta efectiv оmpotriva oricгror presiuni, aceastг abilitate trebuie exersatг, mai оnainte de apariюia anumitor situaюii neplгcute. Iatг cоteva strategii:
Luarea deciziilor
Luarea deciziei de a spune NU urmоnd etape simple ca: Ţi se oferг o posibilitate de alegere. Analizeazг toate motivele de a spune DA sau NU. Ia оn considerare consecinюele hotгrоrii tale. Ia singur deciziile. Evalueazг-юi singur deciziile.
Fг ceea ce оюi cere bunul simю propriu єi evitг situaюiile оn care eєti obligat sг spui NU, ca de exemplu, cele оn care eєti singur/г cu cineva оn care nu ai оncredere sau cu persoane care se aєteaptг la un comportament nesгnгtos din partea ta.
Comunicarea convingгtoare
Spune ce crezi єi crede ce spui
Odatг decizia luatг, trebuie sг fii оn stare sг o comunici clar єi convingгtor. Iatг cоteva aspecte ajutгtoare: Spune NU cоt mai curоnd posibil. Fii ferm/г. Fii cinstit/г. Fii direct/г. Sг se vadг cг gоndeєti cu adevгrat ce spui. Nu inventa motive ... ai putea fi prins/г. Nu оюi cere scuze. Priveєte оn ochii persoanei cu care vorbeєti. Vorbeєte clar єi tare. Fii calm/г. Vorbeєte scurt.
Iatг cоteva contraargumente la afirmaюiile care uneori te preseazг sг procedezi nu aєa cum vreai, оn situaюiile оn care o persoanг exercitг presiuni asupra alteia pentru a o determina sг facг un lucru оmpotriva voinюei sale. Toatг lumea o face.
Nu. Nu este adevгrat, eu nu o fac. Ai accepta dacг m-ai iubi.
NU. Dacг tu m-ai iubi, nu ai insista. Оn felul acesta devii matur/г.
NU. Matur оnseamnг sг iei decizii оnюelepte, nu sг faci lucruri care pot avea consecinюe grave. Este amuzant tocmai pentru cг nu ar trebui sг o faci.
NU. Nu e amuzant, fiindcг pot sг-mi fac rгu mie sau familiei mele dacг aflг. Dacг nu spui DA, te pгrгsesc.
NU. Dacг asta e tot ce vrei, atunci la revedere. De ce оmi spui NU?
E dreptul meu sг spun NU ori de cоte ori vreau, chiar dacг am spus DA оn trecut.
Tehnici de diminuare a emoюiei
Uneori ai luat decizia de a spune NU, dar situaюia te face nervos/oasг єi ai nevoie de o relaxare. Оncearcг urmгtoarea tehnicг. Nu dureazг decоt 10 secunde єi o poюi folosi oriunde. De оndatг ce simюi cг eєti emoюionat/г, spune-юi: „Ceea ce оi fac eu acum organismului meu este o prostie”. Inspirг adоnc єi оncet. Gоndeєte-te cг emoюia se aflг оn capul tгu єi, cоnd expiri rar, imagineazг-юi cг ea „zboarг” afarг pe gurг. Inspirг din nou adоnc єi оncet. Acum gоndeєte-te cг emoюia se aflг оn corpul tгu єi cг, atunci cоnd expiri, ea „se evaporг” prin mоini єi prin picioare.
Exersоnd, aceastг tehnicг poate deveni automatг єi foarte eficientг оn a vг ajuta sг controlaюi orice situaюie ce creeazг emoюie.
Cоteva motive pentru care oamenilor le place
Vizualizari: 1514 | Adaugat de: YGA7EOK | Raging: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *:
Duminică, 21.10.2018, 19:52
Bine ati venit Гость
Principala | Inregistrare | Login
Intra
Cautare
Optiuni
Calendar
Statistica saitulu

Copyright MyCorp © 2018
Creator de site-uri gratuite — uCoz